«Εμπορία προσώπων: Χαιρετίζεται η νέα οδηγία»-Politis 23/03/2011

Short article appeared in Politis newspaper with regards to the European Committee’s new policies on human trafficking to include the gender dimension. MIGS expresses itssatisfaction.